Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Lidmaatschap Omroepvereniging Stamppot

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden die STAMPPOT hanteert voor lidmaatschap van Omroepvereniging Stamppot. Deze algemene voorwaarden bestaan uit:

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van omroepvereniging Stamppot, gevestigd te Hengelo. Bij aanmelding als lid van Omroepvereniging Stamppot heb je bevestigd dat je bekend en akkoord bent met deze voorwaarden.

Artikel 2. Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van Omroepvereniging Stamppot staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn, in Nederland woonachtig zijn en de contributie hebben betaald.
2. Het lidmaatschap is pas definitief nadat Omroepvereniging Stamppot de aanmelding heeft bevestigd.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. Eenieder kan slechts één keer lid worden van Omroepvereniging Stamppot. Indien omroepvereniging Stamppot constateert dat dezelfde natuurlijke persoon zich meerdere malen als lid heeft aangemeld of als lid, is toegelaten is omroepvereniging Stamppot gerechtigd de meerdere aanmeldingen af te wijzen c.q. lidmaatschappen te beëindigen.
5. De Ledenraad van omroepvereniging Stamppot wordt gekozen door en uit de leden van omroepvereniging Stamppot

Artikel 3. Duur en opzegging
1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van één jaar.
2. Het lidmaatschap wordt na verloop van één jaar automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze termijn schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen: per email via ledenservice@stamppot.tv of per post naar Stamppot ledenservice postbus 44, 7255 ZG, Hengelo
3. Het lidmaatschap eindigt:
– door het overlijden van het lid;
– door schriftelijke opzegging door het lid;
– door schriftelijke opzegging door omroepvereniging Stamppot
– door ontzetting zoals beschreven in de statuten van omroepvereniging Stamppot

Artikel 4. Contributie
1. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 7,50 euro per jaar.
2. De contributie wordt afgeschreven van je bankrekening. Hiervoor verstrek je Omroepvereniging Stamppot bij het aanmeldproces een machtiging.
3. Omroepvereniging Stamppot kan de contributie verhogen. De verhoging gaat direct in voor nieuwe leden en voor bestaande leden met ingang van het volgende lidmaatschapsjaar.
4. Bij opzegging wordt de eventuele resterende (pro rata) contributie niet gerestitueerd.

Artikel 5. Privacy
De wijze waarop omroepvereniging Stamppot omgaat met de persoonsgegevens van haar leden is vastgelegd in deze Privacyverklaring die tevens op aanvraag kan worden toegezonden.

Artikel 6. Wijzigingen
Omroepvereniging Stamppot kan deze lidmaatschapsvoorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en worden op aanvraag toegezonden. Leden wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.